ในหลวง โปรดเกล้าฯ  พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท  เพื่อแก้ไข เยียวยา ฟื้นฟูปท. จากผลกระทบโควิด

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไข เยียวยา ฟื้นฟูปท. จากผลกระทบโควิด

Publish 2020-04-19 18:40:07


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  2019
โดยตามมาตรา  3   มีรายละเอียดว่า   เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม   ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติ  คณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้  ในนามรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทย  มีมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2564ขณะที่ มาตรา 5   ระบุว่า  เงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้  จะนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากการดังต่อไปนี้มิได้   (1) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (2) เพื่อช่วยเหลือ  เยียวยา  และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน  เกษตรกร  และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (3) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  2019  แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดนี้   (คลิกอ่านรายละเอียด)

 

โดยท้ายพระราชกำหนด ได้แยกหมวดแผนงาน การใช้งบประมาณไว้ดังนี้ 

1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วงเงิน 45,000 ล้านบาท

2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วงเงิน  555,000 ล้านบาท

และ 3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วงเงิน 400,000 ล้านบาท

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน