สำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน สู่การเรียนรู้

Publish 2018-02-13 20:06:01ณ โรงเรียนรอมาเนีย อ.แว้ง จ.นราธิวาส ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมพันธ์ชุมชนสู่การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการ STEM นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนสามัญ และกลุ่มสาระศาสนา และนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนได้เชิญแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่รอบสถานศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มจักรสาน โรงเรียนชาวนา กลุ่มยังยิ้ม กลุ่มซาไก ทหารชุดสันติสุข 401 และ 411 กลุ่มบานอ กลุ่มชาเจะเหม เป็นต้น .ซึ่งในการจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาด้วยนายฮัมดี อาแซ ผู้จัดการโรงเรียนกล่าวว่า สภาพปัจจุบัน การจัดการศึกษาเราต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ถือว่ามีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามรถพิเศษ ความสามารถเป็นเลิศในแต่ละด้าน ได้แสดงออกความสามรถของตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนต่างๆทั้งกลุ่มสามัญและศาสนาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามรถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาส 
Suggess News