ผวจ.ศรีสะเกษ..ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" (ชมคลิป)

Publish 2018-02-12 18:58:10เมื่อวันที่  12  ก.พ. 61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล  จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  นายสันติธร ยิ้มละมัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผบ.นพค.53 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายธวัช  สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16  ม.ค. 2561 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการภายใต้กรอบหลักการดำเนินงาน 10 เรื่อง

 ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า  เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงาน โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐโดยมุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดศรีสะเกษ